V E D T Æ G T E R
FOR

”FONDEN TIL FREMME AF DEN EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKES MENIGHEDSARBEJDE I FREDERIKSVÆRK OG VINDERØD SOGNE”

§ 1. NAVN OG STIFTER:

Fondens navn er: ”Fonden til fremme af den evangelisk-lutherske kirkes menighedsarbejde i Frederiksværk og Vinderød sogne”. Fonden er stiftet af foreningen ”Kirkens Menighedsarbejde for Frederiksværk og Vinderød sogne”.

§ 2. HJEMSTED:

Fondens hjemsted er Halsnæs kommune.

§ 3. FORMÅL:

Fondens formål er:

at forestå udlodning af fondens driftsoverskud og kapital til støtte af aktiviteter med oprindelse i Frederiksværk og Vinderød sogne til gavn for menighedens liv og vækst, styrkelse af kristentroen, oplysning om kirkens liv og lære og tjeneste for medmennesket (Rom. 15.7).

Til opfyldelse af formålet kan fonden yde støtte til eksempelvis etablering og afholdelse af forskellige former for aktiviteter, herunder udgifter til mødevirksomhed, foredrag, koncerter, seminarer, lejrophold, cafe, materialer og kurser. Endvidere til etablering og drift af koordinatorfunktion eller konsulent til inspiration og igangsætning af aktiviteter og opsøgende arbejde, idet fonden i særlig grad ønsker at styrke fokus på børn og unge, herunder konfirmander, samt familier.

§ 4. KAPITAL:

Fondens egenkapital består af nettoformuen i foreningen ”Kirkens Menighedsarbejde for Frederiksværk og Vinderød sogne”, hvilken forening opløses samtidig med fondens oprettelse.

Nettoformuen udgør pr. den 2014 (1.058.139,00 kr.)

§ 5. BESTYRELSEN:

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt på den afsluttende generalforsamling i foreningen ”Kirkens Menighedsarbejde for Frederiksværk og Vinderød sogne”, således:

- 2 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Menighedsrådet for Frederiksværk og Vinderød sogne, herunder gerne en af sognets præster.

- 3 medlemmer valgt uden for kredsen af menighedsrådsmedlemmer.

Valg til bestyrelsen gælder for samme periode som valg til medlem af menighedsrådet.

Genvalg kan finde sted.

De 3 medlemmer uden for kredsen af menighedsrådsmedlemmer udpeges fremover således:
2
A. Inden valgperiodens udløb udarbejder den afgående bestyrelse en liste over kandidater til besættelse af disse 3 bestyrelsesposter.

B. Det nyvalgte menighedsråd vælger blandt rådets medlemmer 2 medlemmer til fondens bestyrelse.

C. Sammen med de 3 afgående medlemmer valgt uden for kredsen af menighedsrådsmedlemmer vælger de under pkt. B valgte medlemmer på et valgmøde de øvrige 3 medlemmer af fondens be-styrelse blandt de kandidater, der er opført på listen, nævnt under pkt. A. Indkaldelse til valgmøde foretages af fondens hidtidige formand. Valgmødet er kun beslutningsdygtigt, hvis alle 5 med-lemmer er til stede.

Udtræder et menighedsrådsvalgt fondsbestyrelsesmedlem af menighedsrådet, bortfalder fondsbestyrelsesmandatet og menighedsrådet udpeger et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode.

Udtræder et af de øvrige valgte fondsbestyrelsesmedlemmer i valgperioden, udpeger de tilbageblevne medlemmer for resten af valgperioden et nyt medlem, som ikke behøver at være opført på den ovenfor under pkt. A nævnte liste.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 1. møde i bestyrelsen indkaldes af det bestyrelsesmedlem udpeget af menighedsrådet, der har størst anciennitet som menighedsrådsmedlem til afholdelse senest 1 måned efter valget.

§ 6. MØDER:

Formanden indkalder bestyrelsen til møde efter behov, dog mindst 2 gange årligt.

På forlangende af et bestyrelsesmedlem skal formanden indkalde til møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede.

Alle beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke andet er bestemt i vedtægterne.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der tages referat af beslutningerne på bestyrelsesmøderne. Referatet skal godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Indkaldelse til møde skal normalt ske senest 10 dage før mødets afholdelse. Dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 3 hverdage før mødet.

§ 7. DAGLIG LEDELSE OG ADMINISTRATION:

Den daglige ledelse af fondens aktiviteter varetages af formanden, der efter bestyrelsens bestemmelse kan tillægges et årligt passende honorar. Bestyrelsen kan for fondens regning antage en administrator til at bistå formanden.

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden og retningslinjer for indkaldelse af ansøgninger til at modtage støtte fra fonden, jfr. § 11, stk. 1. Med respekt af reglerne i § 5 er bestyrelsen bemyndiget til at vedtage supplerende regler for valg af fondsbestyrelsesmedlemmer. 

Fondens midler anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forsvarligt og bedst muligt i et eller flere pengeinstitutter. Midlerne anbringes kontant, i rentebærende realkreditobligationer eller i aktier, hvis disse handles på et reguleret marked. Højst 10% af fondens formue må anbringes i aktier.

§ 8. TEGNINGSREGEL:

Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

I øvrigt kan prokura meddeles efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for fondens forpligtelser.

§ 9. REGNSKAB OG REVISION:

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra fondens stiftelse til udgangen af 2015.

Fondens årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, hvor årsberetning indgår. Årets eventuelle driftsoverskud anvendes til at fremme fondens formål.

Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen inden 2 måneder efter regnskabsårets slutning.

Årsregnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt hele bestyrelsen er til stede, og mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.

§ 11. ANVENDELSE AF OVERSKUD OG OPLØSNING:

Fonden skal søge at opløse sig selv ved at hele fondens kapital i perioden 2015-2024 skal være anvendt, således at det samlede de samlede årlige udlodninger sl vidt muligt skal udgøre sidste års overskud i fonden med tillæg af 1/10 af fondens bundne kapital. Fondens restfonnue udloddes i 2025, hvorefter fonden er endeligt opløst.

Forslag om fondens opløsning i øvrigt eller sammenlægning med en anden fond kan vedtages, såfremt mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget. Beslutning om sammenlægning eller opløsning kan kun træffes, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på stifters ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2014.